Χρονολογικός Πίναξ των Κυριοτέρων Γεγονότων της Ζωής του Εθνάρχου Γ. Παπαδόπουλου

Χρονολογικός Πίναξ των Κυριοτέρων Γεγονότων της Ζωής του Εθνάρχου Γ. Παπαδόπουλου

05 - 05 - 1919 Εγεννήθη εις Ελαιοχώριον Αχαϊας.


1940 Απεφοίτησε της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ως Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού.


1940- 44 Επολέμησε κατά τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον και την διάρκειαν της Κατοχής.


1941 Ενυμφθεύθη την Νίκην Βασιλειάδην, αποκτήσας δύο τέκνα.


1946- 49 Έλαβε μέρος εις τας επιχειρήσεις κατά των Κομμουνιστοσυμμοριτών. Υπήρξε μέλος του ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών) και της ΕΕΝΑ (Ένωσις Ελλήνων Νεαρών Αξιωματικών). 1956 Ετοποθετήθη εις την ΚΥΠ.


1964 Μετετέθη εις Έβρον.


06-1965 Απέτρεψε απόπειραν δολιοφθοράς εις 117 ΜΠΠ.


1965 Μετετέθη εις 1ην Στρατιάν.


04-1966 Μετετέθη εις 3ον ΕΓ/ΓΕΣ.


21-04-1967 Ηγήθη της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967.


21-04-1967 Ωρκίσθη ως Υπουργός Προεδρίας.


14-12-1967 Ωρκίσθη ως Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Αμύνης.


20-12-1967 Απεστρατεύθη, τη αιτήσει του, με τον βαθμόν του Ταξιάρχου.


26-12-1967 Εχορήγησε την πρώτην Γενικήν Αμνηστίαν.


25-03-1968 Παρουσίασε το σχέδιον του νέου Συντάγματος.


29-03-1968 Ανεκοίνωσε την Διαγραφήν των Αγροτικών Χρεών.


13-08-1968 Ανεπιτυχής δολοφονική απόπειρα κατά της ζωής του, υπό του Α. Παναγούλη.


29-09-1968 Διεξήγαγε δημοψήφισμα δια την θεσμοθέτησιν του νέου Συντάγματος.


03-1969 Ωρκίσθη ως Υπουργός Παδείας.


1970 Ενυμφεύθη την Δέσποιναν Γάσπαρην, αποκτήσας εν τέκνον.


07-1970 Ωρκίσθη ως Υπουργός Εξωτερικών.


21-03-1972 Ωρκίσθη ως Αντιβασιλεύς.


23-05-1973 Κατήστειλε το Κίνημα του Ναυτικού.


01-06-1973 Κατήργησε την Βασιλευομένην Δημοκρατίαν.


29-07-1973 Εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.


20-08-1973 Ωρκίσθη Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.


20-08-1973 Εχορήγησε την δευτέραν Γενικήν Αμνηστίαν.


20-08-1973 Απένειμε Χάριν εις τον παρ' ολίγον δολοφόνον του, Α. Παναγούλην.


08-10-1973 Παρέδωσε την πρωθυπουργίαν εις τον πολιτικόν Σπυρίδωνα Μαρκεζίνην.


20-11-1973 Απεδέχθη την απόρριψιν "νότας" του Στέητ Ντηπάρτμεντ, σχέσης εχούσης προς τα διαδραματιζόμενα εις τον χώρον της Μέσης Ανατολής.


25-11-1973 Ανετράπη με παράνομον στρατιωτικόν πραξικόπημα από τον προδότη Δ. Ιωαννίδην, τεθείς εις κατ' οίκον περιορισμόν.


23-10-1974 Εξετοπίσθη εις νήσον Κέαν.


21-01-1975 Προεφυλακίσθη επί τη βάση "νόμου" αναδρομικής ισχύος ("Δ' Ψήφισμα").


28-07-1975 Προσήχθη εις "δίκην", με την κατηγορίαν της "στάσεως" και της "εσχάτης προδοσίας".


23-08-1975 Κατεδικάσθη εις θάνατον, της ποινής του ακολούθως μετατραπείσης εις ισόβιον κάθειρξιν.


01-1984 Ανακηρύχθη αρχηγός του νεοϊδρυθέντος κόμματος της ΕΠΕΝ.


04-04-1984 Παρητήθη της αρχηγίας της ΕΠΕΝ, διαφωνήσας δια την συμμετοχήν της εις τας ευρωεκλογάς.


08-08-1996 Εισήχθη εις το Λαϊκόν Νοσοκομείον, με ανίατον ασθένειαν του νευρικού συστήματος.


27-06-1999 Απεβίωσεν δέσμιος και κλινήρης, εις ηλικίαν 80 ετών, ΕΝΔΟΞΟΣ, ΕΛΛΗΝ, ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ (ΑΘΑΝΑΤΟΣ).


30-06-1999 Ενεταφιάσθη εις το Α' Νεκροταφείον Αθηνών, όπου και προσκυνείται δια την προσφοράν του προς την Πατρίδαν και το Έθνος (ΑΘΑΝΑΤΟΣ).